DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Granular iýmit dik dik vakuum gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:


 • Model:DZ-500L
 • Induksiýa:DZ-500L esasan uly vakuum haltasynyň vakuum gaplamasy üçin niýetlenendir.Harytlary tekjä goýuň we vakuum kamerasyny ýapyň.Galybyň täsiri astynda ulanyjylar birmeňzeş gaplama sumkasyny alyp bilerler.Wakuum bilen gaplanan iýmitiň diňe bir saklanyş möhleti däl, eýsem has oňat görnüşi hem bar.Mundan başga-da, kwadrat görnüşi köp ýer tygşytlap biler, çäkli ýerden doly peýdalanyp biler we gaplamanyň dürli görnüşleri sebäpli harytlary saklamagyň netijeliligine täsir edip bilmez.Mundan başga-da, dik wakuum gaplaýyş maşynynyň vakuum kamerasy egri.Adatça, bazarda görýän zatlarymyzyň hemmesi kwadrat vakuum kameralarydyr.Emma biziňkiler aýratyn we ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyryp biler.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Dik vakuum gaplaýyş maşynlary tüwi, nohut, kawaý we ş.m. ýaly granular iýmitleri gaplap bilýär. Mundan başga-da, ulanyjylar “Maşyn 30 kg iýmit gaplap bilermi?” Maşynyň agyrlygy barada alada edýärler.Galyndy wakuum kamerasyna ýerleşdirilen halatynda agram götermek esasy mesele däl.Soň bolsa maşyn işläp biler.Elbetde, has uly modeli DZ-630L bar.ulanyjylarda gaty uly vakuum haltasy bar bolsa, ulusyny saýlap bilerler.

  Tehniki aýratynlyklar

  DZ-400 / 2E stoluň üstündäki vakuum gaplaýyş maşynynyň tehniki parametri

  Wakuum nasosy 20 × 2 m3/h
  Kuwwat 0.75 × 2 / 0.9 × 2 KW
  Iş tegelegi 1-2 gezek / min
  Arassa agram 220 kg
  Jemi agram 270 kg
  Palatanyň ululygy 510mm × 190mm × 760mm
  Maşynyň ululygy 550mm (L) × 800mm (W) × 1230mm (H)
  Iberilýän ululyk 630mm (L) × 920mm (W) × 1430mm (H)

  Iş akymy

  Dik vakuum gaplaýyş maşynynyň iş akymy

  1

  1-nji ädim: Elektrik üpjünçiligini açyň we vakuum haltasyny kamerada ýerleşdiriň

  2

  2-nji ädim: Gaýtadan işlemegiň parametrini we möhürleme wagtyny düzüň

  3

  3-nji ädim: Gapagy ýapyň we enjam awtomatiki usulda gaplanar.

  4

  4-nji ädim: Wakuum önümini çykaryň.

  Haryt eskiz

  1

  Model

  Görüşiň dik görnüşi Wakuum gaplaýyş maşynynyň doly diapazony

  MODEL

  Maşyn ululygy

  Palatanyň ululygy

  DZ-500L

  550 × 800 × 1230 (mm)

  510 × 190 × 760mm

  DZ-600L

  680 × 5505 × 1205 (mm)

  620 × 100 × 300mm

  DZ-630L

  700 × 1090 × 1280 (mm)

  670 × 300 × 790mm


 • Öňki:
 • Indiki: