DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Biz hakda

01

Biz kim

Wenzhou Dajiang Wakuum Packing Machinery Ltd., 1995-nji ýylda döredildi. Gaplaýyş maşynlaryny gözlemek, öndürmek we marketingde ýöriteleşen senagat we söwda kompaniýalarynyň toplumlaýyn toplumy.20 ýyldan gowrak üznüksiz ösüşden we täzelikden soň, Wenzhou Dajiang gaplaýyş enjamlary enjamlaryny öndürmekde Hytaýyň öňdebaryjy öndürijisine öwrüldi.Esasanam wakuum gaplaýyş maşynlary pudagynda Wenzhou Dajiang daşary ýurtly müşderileriň ilkinji saýlan ýerine öwrüldi.Üstesine, Wenzhou Dajiang gümrük hyzmatlaryny goldaýar.Müşderileriň göwnejaý talaplaryna görä, adaty gaplaýyş kompaniýasyndan tapawutly maşyny täzeden düzüp bileris.

Wenzhou Dajiang

High qualityokary hilli möhürleýji maşyny we wakuum gaplaýyş maşynyny gözleýär we ösdürýär

Fresh Täze gaplamak, saglyk üçin gaplamak, ömürlik gaplamak

Biz näme edýäris

1995-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli soňky 26 ýylda göz aýlap, pol vakuum gaplaýyş maşynlaryny, goşa kameraly vakuum gaplaýyş maşynlaryny, üznüksiz vakuum gaplaýyş maşynlaryny özbaşdak öwrenýäris we ösdürýäris.Mundan başga-da, uly göwrümli howa goşa kameraly wakuum gaplaýyş maşynyny üstünlikli ösdürendigimiz sebäpli, kompaniýamyz uly göwrümli enjamy öndürmek we öndürmek ukybyna eýe bolup başlady.Gysga wagtda Wenzhou Dajiang has gowy we has gowy iş eder.Biz hiç haçan yzymyzy duruzmaýarys!

02
03

Biziň gazananlarymyz

Müşderilerimiziň goldawy we ynamy, şeýle hem DAJIANG işgärleriniň zähmetsöýerligi bilen ajaýyp üstünliklerimiz bar.“2018-2019 Daşary söwda karz kärhanasy” baýragyny aldyk, täze ýokary tehnologiýaly kärhana we birnäçe patent şahadatnamasy bar we Hytaýyň Azyk we gaplaýyş maşynlary senagaty birleşiginiň direktor bölümleriniň biri.

Zawodlarymyz nirede?

Wenzhou Dajiang iki ösümlikden we baş ofis otagyndan ybarat.Esasy zawod, Jiangsu welaýatynyň Nanjing şäherinde ýerleşip, dürli vakuum gaplaýyş maşynlaryny we awtomatiki MAP (Modified Atmosphere Packaging) lýuboý möhürleýjilerini öndürýär.Anotherene biri, Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde ýerleşýär, el bilen gaplanan möhürleýji maşynlary, vakuum deri gaplaýyş maşynlaryny we ýarym awtomatiki MAP lýuboý möhürleýjilerini öndürýär.Her zawod öz wezipelerini ýerine ýetirýär we baş ofis otagynda satyjy bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.Wenzhou Dajiangyň gazananlaryny her bir işgäriň we müşderiniň hyzmatdaşlygyndan aýryp bolmaz.

04
img (3)
img (1)
img (2)
05

Garaşýan, Wenzhou Dajiang "marka döretmek üçin hil" pikirini ýöreder, tehnologiki innowasiýalary yzygiderli güýçlendirer we hyzmat ulgamyny kämilleşdirer.Wenzhou Dajiangyň indiki maksady möhürleýji maşynyň lideri bolmak.

Müşderilerimiziň käbiri