DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Üýtgedilen atmosfera gaplamasy näme?

Üýtgedilen atmosfera gaplamasy, MAP hem diýilýär, täze iýmit tygşytlamak üçin täze tehnologiýa bolup, paketdäki howany çalyşmak üçin gazyň (uglerod dioksidi, kislorod, azot we ş.m.) gorag garyndysyny kabul edýär.
Üýtgedilen atmosfera gaplamasy iýmitiň täzelenmegine we uzalmagyna sebäp bolmak üçin iýmitiň zaýalanmagyna sebäp bolýan mikroorganizmleriň köpüsiniň köpelmegine we köpelmegine päsgel bermek we işjeň iýmitiň (miweler we gök önümler ýaly ösümlik önümleri) dem alyş tizligini peseltmek üçin dürli gorag gazlarynyň dürli rollaryny ulanýar. gorap saklamak döwri.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly howadaky gazlaryň paýy kesgitlenýär.Azotyň 78%, kislorodyň 21%, uglerod dioksidiniň 0.031% we beýleki gaz.MAP, emeli usullar bilen gazyň paýyny üýtgedip biler.Kömürturşy gazynyň täsiri, esasanam ösüşiniň başlangyç döwründe bakteriýalaryň we kömelekleriň ösmegini çäklendirýär.Kömürturşy gazynyň 20% -30% -ini öz içine alýan gaz, 0-4 dereje pes temperaturada bakteriýalaryň ösüşine oňyn gözegçilik edýär.Mundan başga-da, azot inert gazlarynyň biridir, iýmitleriň okislenmeginiň öňüni alyp biler we galyndylaryň ösmegini saklap biler.Kislorodyň iýmit üçin täsiri reňk saklamakdyr we anaerob bakteriýalaryň köpelmegini saklaýar.Reňk burçundan vakuum deri gaplamalary bilen deňeşdirilende, MAP-yň reňk saklaýyş täsiri VSP-den has ýokarydyr.MAP eti açyk gyzyl saklap biler, ýöne et lawanda öwrüler.Köp müşderiniň MAP iýmitini has gowy görmeginiň sebäbi şu.

MAP enjamynyň artykmaçlyklary
1. Adam-kompýuter interfeýsi PLC we duýgur ekrandan durýar.Operatorlar dolandyryş parametrlerini düzüp bilerler.Operatorlara gözegçilik etmek amatly we şowsuzlyk derejesi pes.
2. Gaplamak prosesi wakuum, gaz ýuwmak, möhürlemek, kesmek we gap-gaçlary almak.
3. MAP maşynlarymyzyň materialy 304 poslamaýan polatdan ybarat.
4. Enjamyň gurluşy ykjam we işlemek aňsat.
5. Galyp, gapagyň ululygyna we görnüşine görä özleşdirilýär.

DJT-400G_Jc800

Poçta wagty: 20-2022-nji aprel