DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Beden wakuum gaplaýyş enjamy bilen goşa vakuum gaplaýyş maşynynyň arasyndaky tapawut

Bedenvakuum gaplaýyş enjamybedeniň örtülen filmini gyzdyrýar we önüme we aşaky tabaga ýapýar.Şol bir wagtyň özünde, wakuum nasosynyň sorujy güýji aşaky plastinkanyň aşagynda açylýar we bedeniň plýonkasy önümiň görnüşine görä reňkli plastinka öndürilýär we ýelmeýär., gasynlanan gutular ýa-da köpükli plastmassa listler we ş.m.).).Gaplanylandan soň harytlar korpusyň aşagy bilen aşaky plastinka arasynda berk örtülendir we täjirçilik liftleriniň wizual täsiri gaplamany ýa-da seýsmiki garşy tehniki gaplamany görkezmek üçin ulanylýar.Gatnaşyk güýçli, wizual effekt effektiň gaty gowydygyny, möhürlemegiň we goramagyň gowydygyny görkezýär.Suw geçirmeýän, antifolýasiýa we zarba garşy.Apparat, ýörite gurallar, oýunjaklar, zynjyr tagtalary we beýleki elektron böleklerinde giňden ulanylýar.Awtoulag bölekleri.Gidrawlik pnewmatik möhürler.Bezegler.Farfor aýna süýümi berkidilen plastmassa önümleri.Çeper eser.Iýmit we beýleki meýdanlar.
Iki kameraly wakuum gaplaýyş enjamy wakuum nasos gaplamak üçin ulanylýan kiçi we orta göwrümli gaplaýyş enjamlary we enjamlarydyr.Enjam ajaýyp işlemegiň, amatly hyzmat etmegiň, amatly ulanmagyň we ähliumumy ulanmagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Plastmassa birleşdirilen inçe mum ýa-da plastmassa alýumin folga gaplaýyş haltalary, anti-statik haltalar we beýleki çeýe gaplama çig mallary üçin amatly.Wakuum nasos gaplamasy gaty, suwuk, poroşok, ýelimli elektron enjamlary, zynjyr tagtalary, SMD tagtalary, oýunjaklar, çaý, iýmit, täze miweler, himiki çig mal, elektron bölekleri, gurallar we ş.m. Gaplanan önümler howanyň okislenmeginden, çygly ösmeginden, poslama, çyglylyk, yrgyldy, hiliň kepili we sowadyjy we enjamyň saklanyş möhletini ýokarlandyrýar.
Tapawut aşakdakylara baglydyr:
1. Dürli gaplaýyş çig maly: iki kameraly vakuum gaplaýyş maşynynyň gaplaýyş materiallary ýa-da daşarky vakuum gaplaýyş maşynynyň wakuum gaplaýyş haltalary, bedenine oturdylan vakuum gaplaýyş maşynynyň gaplaýyş çig mal haltalary PE filmi we rulon materiallarydyr. .Gaplanylandan soň tapawutlandyrmak hem aňsat.
2. Dürli ýörelgeler: Adatça wakuum gaplaýyş enjamy berklige görä birleşdirilýär we korpusda oturdylan wakuum gaplaýyş enjamy elektrik ýyladyş turbasyna görä ýakylýar.Iki kameraly wakuum gaplaýyş enjamynda diňe bir şahsy studiýa bar.Plastmassa plýonka 2 wakuum ulgamynyň basyş tapawudyna görä bedene ulanylýar.
3. Wakuum gaplaýyş maşynynyň bahasy başga: korpusda oturdylan vakuum gaplaýyş maşynynyň önümçilik prosesi çylşyrymly we önümiň bahasy ýokary bolansoň, bedene oturdylan vakuum gaplaýyş maşynynyň bahasy birneme ýokarydyr. umumy vakuum gaplaýyş enjamy.
Beden wakuum gaplaýyş enjamy önüm gaplamak tehnologiýasynyň täze görnüşidir, beden gaplamasy önümleriň saklanyş möhletini artdyryp biler.3D düşünjelerini arassalaň.Paýlamak aňsat däl we gaplanan önümlerde güýçli üç ölçegli duýgy bar, bu ajaýyplygy we nepisligini has gowy üpjün edip biljek käbir näzik iýmitler üçin aýdyňdyr.
Şonuň üçin haýsy vakuum gaplaýyş maşynyny saýlamaly, ýa-da öz islegleriňize görä degişli enjamlary we enjamlary saýlamaly, özüňize has köp hukuk döretmek, azyk gaplaýyş önümçilik liniýasynyň gowy işlemegini üpjün etmek we ýalňyşlyk goýbermek mümkin däl önümçilik prosesinde.Adaty şowsuzlyklaryň howpy bolsa, kompaniýa üçin uly peýdalar gazanar.


Iş wagty: Apr-08-2022